skip to Main Content

Index Informer heeft indexinformer.nl ingericht als service aan internetgebruikers in het algemeen en haar leden in het bijzonder. Indexinformer.nl wordt onder de hierna volgende algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Als u gebruik maakt van onze service en/of dienstverlening verklaart u zich akkoord met de genoemde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Leiden onder nummer 054380219.

De dienstverlening van de Index Informer is alleen bestemd voor haar individuele leden en mag derhalve niet verder worden verspreid en is niet bestemd voor wederverkoop.

IndexInformer.nl bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Index Informer en van derden rusten. Mede om haar belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van IndexInformer.nl:

Het is niet toegestaan onderdelen van IndexInformer.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om IndexInformer.nl op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar IndexInformer.nl, mits naar de homepage wordt gelinkt. De Index Informer behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van IndexInformer.nl.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar IndexInformer.nl zo in te richten dat een internetgebruiker IndexInformer.nl in een frame te zien krijgt van een andere (iFrame) internetpagina.

2.1 Links naar websites van derden
IndexInformer.nl bevat hyperlinks naar websites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende algemene voorwaarden. Index Informer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s of voor de op deze websites als download aangeboden software.

2.2 Fair use
Het is niet toegestaan van IndexInformer.nl gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van IndexInformer.nl, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van IndexInformer.nl of e-mail behoren toe aan en zijn verkregen door de Index Informer. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie. De informatie mag uitsluitend door de leden zelf worden gebruikt en mag deze niet overdragen, downloaden, opslaan, verveelvoudigen of bewerken. Leden dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van de voor hun geldende wetten en voorschriften.

Index Informer kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op IndexInformer.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Index Informer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op IndexInformer.nl weergegeven gegevens.

4.1 Disclaimer
Aan de door Index Informer verstrekte voorspellingen, adviezen en informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer u besluit een financiële positie naar aanleiding van de analyses in te nemen cq. te sluiten dan dient u zich te realiseren dat u dat geheel voor eigen risico doet. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie of aanbevelingen die de analyses bevatten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

4.2 Functioneren en gebruik website
Index Informer zal streven naar het zoveel mogelijk ongestoord functioneren van de onder haar beheer staande apparatuur en programmatuur. De Index Informer is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de gebruikers en/of leden verband houdende met het niet tijdig en/of niet juist en/of niet volledige functioneren van de onder het beheer van de Index Informer of derden staande apparatuur, programmatuur, overige systemen, het internet. De Index Informer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van informatie en mededelingen ten gevolge van het gebruik vanIndex Informer.nl en het verkeer tussen leden en Index Informer.

Een lidmaatschap wordt aangegaan door het volledig invullen (verplichte velden) van de persoonsgegevens bij aanmelden. In geval van aanmelding middels het invullen van de verplichte persoonsgegevens verklaart het lid zich als vanzelf akkoord met de algemene voorwaarden. Een lidmaatschap zal ingaan op het moment dat de betaling op het daarvoor bestemde bankrekeningnummer is ontvangen.

5.1 Toegang tot besloten gedeelte van de website
Index Informer verstrekt aan elk van zijn leden een toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te verkrijgen tot het besloten gedeelte van IndexInformer.nl. Het besloten gedeelte is alleen bestemd voor leden en bestaat o.a. uit dag-, week- en maandanalyses. Gebruik van de inloggegevens is strikt persoonlijk en geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van elk van de leden. Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden bekend te maken c.q. door derden te laten gebruiken. Leden zijn in alle gevallen persoonlijk aansprakelijk voor dit ongeoorloofde gebruik van de inloggegevens door derden en zijn per geconstateerd geval van ongeoorloofd gebruik aan Index Informer een boete verschuldigd van € 800,- per overtreding en € 150,- per dag dat de overtreding voortduurt.

5.2 Ontvangst e-mail
Index Informer verstrekt op regelmatige basis aan zijn leden een e-mail met de dagelijkse analyse, eventueel aangevuld met week- en maandanalyses. Index Informer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van deze e-mail.

5.3 Wijziging
De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Index Informer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Index Informer is voorts gerechtigd IndexInformer.nl aan te vullen en/of te wijzigen. De leden zullen hiervan in kennis worden gesteld, hetzij via e-mail, hetzij via de website.

5.4 Opzegging
Het kwartaal lidmaatschap heeft een geldigheidsduur van drie maanden en het halfjaar lidmaatschap heeft een geldigheidsduur van zes maanden. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Minimaal twee weken voor het einde van de periode van het lidmaatschap ontvangen de leden een bericht over de mogelijkheid om hetlidmaatschap te verlengen. Het lidmaatschap tijdelijk stopzetten is niet mogelijk. Indien het lidmaatschap tussentijds door een lid wordt opgezegd, heeft de Index Informer geen enkele verplichting tot restitutie van de gedane betalingen. De persoonsgegevens gaan verloren wanneer het lidmaatschap niet verlengd wordt. Index Informer behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen en de dienstverlening stop te zetten. Het lid heeft in dat geval recht op restitutie van de resterende periode van het lopende lidmaatschap.

5.5 Afwezigheid
Index Informer zal streven om op beursdagen aan zijn leden een analyse en/of update te verstrekken. Indien er op beursdagen geen analyse en/of update verstrekt kan worden i.v.m. afwezigheid (ziekte, vakantie, overmacht) en er vindt daardoor geen dienstverlening plaats dan zal het lopende lidmaatschap automatisch verlengd worden met de duur van de afwezigheid. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De afwezigheid zal worden aangegeven middels een e-mail.

De prijzen op IndexInformer.nl zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW. De factuur zal worden onderverdeeld in netto, btw en bruto bedragen.
Betaling is alleen mogelijk d.m.v. overmaking op het bankrekeningnummer van de Index Informer en o.v.v. het factuurnummer.
Rabobank: 10.44.74.378
T.n.v.: Index Informer
Plaats: Noordwijk

6.1 Geldigheid van weergegeven prijzen
Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere algemene voorwaarden van het lidmaatschap verkeerd is weergegeven op Index Informer.nl en tegen die verkeerd weergegeven prijs of algemene voorwaarden is betaald, kan de Index Informer weigeren een dergelijke dienstverlening uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of algemene voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op Index Informer.nl , tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Om gebruik te kunnen maken van het lidmaatschap zijn enkele persoonsgegevens nodig. Indien aangemeld voor het lidmaatschap, worden namen en e-mailadressen opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden maar mogen uitsluitend gebruikt worden door medewerkers van Index Informer. Depersoonsgegevens die nodig zijn voor het ontvangen van de gratis nieuwsbrief of voor het invullen van het contactformulier worden niet doorgegeven aan derden maar mogen uitsluitend gebruikt worden door medewerkers van Index Informer. Index Informer werkt conform de Nederlandse privacywetgeving. Index Informer behoudt zich het recht voor het privacystatement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

7.1 Bescherming van persoonlijke gegevens
Index Informer geeft GEEN persoonlijke informatie van haar leden door aan partijen buiten Index Informer. We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. We voorzien in administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonsgegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonsgegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen gebruik van derden.

Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Back To Top